Terms of Service

Terms of Service

Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania usług świadczonych w ramach z serwisu pod nazwą „Selleetools”. 

Każdy Użytkownik chcąc korzystać z usług dostępnych w ramach serwisu „Selleetools” jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień. 

 1. DEFINICJE: 
 1. Cennik – dokument zawierający informację o aktualnym wynagrodzeniu Usługodawcy z tytułu świadczenia poszczególnych Usług. 
 1. Regulamin Usług — niniejszy Regulamin, który dostępny jest pod adresem ___________________________ (wersja pdf. przesyłana jest Użytkownikom wraz z wiadomością email potwierdzającą rejestrację). 
 1. Regulamin – regulamin, który dostępny jest pod adresem ___________________________ (wersja pdf. przesyłana jest Użytkownikom wraz z wiadomością email potwierdzającą rejestrację). 
 1. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana w ramach Serwisu między Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu Usług. 
 1. Usługi — opisane w Regulaminie Usług usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu. 
 1. Usługodawca — ______________________________________________________. 
 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu lub Aplikacji. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym https://selleetools.com i prowadzony jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować się z wykorzystaniem formularza udostępnianego w ramach Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej, tj. wysyłając wiadomość email na adres ________________ 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usług zastosowanie znajdują regulacje z Regulaminu, a dopiero w sytuacji, gdy również i tam nie będzie dana kwestia uregulowana wówczas zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa właściwego obowiązującego w ______________ 
 1. Użytkownik akceptując Regulamin Usług oświadcza, że jego zapisy są dla niego w pełni zrozumiałe oraz Usługodawca udzielił mu wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do korzystania z Serwisu oraz Usług. 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu Usług jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu. 
 1. Chcąc dokonać integracji z ___________ Użytkownik musi: 
 1. ___________ 
 1. ___________ 
 1. ___________ 
 1. Chcąc dokonać integracji z ___________ Użytkownik musi: 
 1. ___________ 
 1. ___________ 
 1. ___________ 
 1. Chcąc dokonać integracji z ___________ Użytkownik musi: 
 1. ___________ 
 1. ___________ 
 1. ___________ 
 1. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zleci Usługodawcy świadczenia Usługi – Wsparcie Techniczne, wówczas Użytkownik jest zobowiązany do stałego monitorowania czy serwisy które miały zostać z integrowane w ramach Serwisu nie wprowadziły zmian w swoich usługach lub nie wystąpiły błędy lub awarie w ramach tych serwisów mogące skutkować wstrzymaniem lub wadliwą integracją. 

3. USŁUGI 

 1. Serwis udostępnia następujące Usługi: 
 1. możliwość założenia i prowadzenia konta Użytkownika (Mój Profil) 
 1. możliwość korzystania z narzędzia związanego z zarządzaniem zamówieniami Użytkownika (Zamówienia), 
 1. możliwość korzystania z narzędzia związanego z zarządzaniem dostawami zamówień Użytkownika (Dostawy). 
 1. Możliwość korzystania z wsparcia technicznego (Wsparcie Techniczne). 
 1. ___________________ 
 1. Usługa – Mój Profil umożliwi Użytkownikowi przechowywanie jego danych oraz informacji związanych ze współpracą z Usługodawcą. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Mój Profil. 
 1. W ramach Usługi – Mój Profil Usługodawca zobowiązany jest do: 
 1. ___________________ 
 1. ___________________ 
 1. Usługa Mój Profil jest konieczna dla korzystania przez Użytkownika z innych Usług. 
 1. Użytkownik z tytułu korzystania z Usługi – Mój Profil zobowiązany jest do uiszczania opłaty zgodnie z Cennikiem. 
 1. Umowa o świadczenie Usługi – Mój Profil jest zawierana z chwilą zaakceptowania Regulaminu Usług. 
 1. Usługa – Zamówienia umożliwi Użytkownikowi _____________.  
 1. W ramach Usługi – Zamówienia Usługodawca zobowiązany jest do: 
 1. ___________________ 
 1. ___________________ 
 1. Użytkownik z tytułu korzystania z Usługi – Zamówienia zobowiązany jest do uiszczania opłaty zgodnie z Cennikiem. 
 1. Umowa o świadczenie Usługi – Zamówienia jest zawierana z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika na świadczenie tej usługi 
 1. Usługa – Dostawy umożliwi Użytkownikowi _____________.  
 1. W ramach Usługi – Dostawy Usługodawca zobowiązany jest do: 
 1. ___________________ 
 1. __________________ 
 1. Użytkownik z tytułu korzystania z Usługi – Dostawy zobowiązany jest do uiszczania opłaty zgodnie z Cennikiem. 
 1. Umowa o świadczenie Usługi – Dostawy jest zawierana z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika na świadczenie tej usługi 
 1. Usługa – Wsparcie Techniczne umożliwi Użytkownikowi _____________.  
 1. W ramach Usługi – Wsparcie Techniczne Usługodawca zobowiązany jest do: 
 1. ___________________ 
 1. ___________________ 
 1. Użytkownik z tytułu korzystania z Usługi – Wsparcie Techniczne zobowiązany jest do uiszczania opłaty zgodnie z Cennikiem. 
 1. Umowa o świadczenie Usługi – Wsparcie Techniczne jest zawierana z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika na świadczenie tej usługi 
 1. Umowy o świadczenie Usług zawierane są na czas nieokreślony. 
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie konkretnej Usługi za _____________ wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie konkretnej Usługi w trybie natychmiastowym w sytuacji: 
 1. ___________________ 
 1. ___________________ 
 1. Przed skorzystaniem z uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie konkretnej Użytkownik wezwie Usługodawcę w formie elektronicznej na adres email _______________ do _______________ i wyznaczy w tym celu _______ na __________ pod rygorem rozwiązania konkretnej umowy w trybie natychmiastowym. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu ze zdania poprzedniego Użytkownik może skutecznie rozwiązać umowę o świadczenie konkretnej Usługi w trybie natychmiastowym. 
 1. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie konkretnej Usługi w trybie natychmiastowym w sytuacji: 
 1. ___________________ 
 1. ___________________ 
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi – Mój Profil skutkuje rozwiązaniem pozostałych umów na świadczenie Usług. 
 1. Wypowiedzenie umów zawartych w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej. W przypadku oświadczeń Użytkowników powinny być one kierowane na adres _________ lub __________ 

4. PŁATNOŚCI 

 1. __________________________ 
 1. __________________________ 
 1. __________________________ 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin Usług w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem …………………………………………. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Usług. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie, z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które zaczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań. 
 1. Usługodawca zastrzega, że niezaakceptowanie przez Użytkowników zmian w Regulaminie Usług może skutkować wypowiedzeniem przez Usługodawcę umów o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w skróconym terminie – _________________. 
 1. O treści zmian Regulaminu Usług zostanie poinformowany e-mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Serwisie. 
 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego. 
 1. W przypadku sporów z Użytkownikami nie będącymi Konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.