Privacy policy

Polityka prywatności platformy Selleetools

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do Użytkowników strony internetowej Selleetools (https://selleetools.com). W Polityce zostały opisane zasady i sposoby gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników, a także ich bezpieczeństwo oraz regulacje związane z przekazywaniem dla innych podmiotów danych Użytkowników. Dane zbierane są bezpośrednio od Użytkowników lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności naszych Użytkowników i zapewnić bezpieczne i transparentne korzystanie z naszych usług.

1. Definicje

 1. Administrator – Smartbuyers Ltd Dublin, D02 XE80, 77 Lower Camden Street, IE9695146N. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: helpdesk@selleetools.com.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Selletools – prowadzona przez Administratora, platforma handlowa online, dostępna w domenie: https://selleetools.com/pl/.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z platformy Selleetools.

2. Postanowienia ogólne 

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Selleetools, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz ochroną interesu Administratora.
 2. Zgodnie z przepisami RODO, nie podlegają tym przepisom osoby prawne (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną). Jednakże, w celach współpracy, identyfikacyjnych oraz kontaktowych Administrator oraz Użytkownicy (będący również administratorami danych osobowych) zbierają dane osobowe osób fizycznych wchodzących w skład osoby prawnej. Dane te, w zakresie platformy Selleetools, podlegają przetwarzaniu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności platformy Selleetools.
 4. Użytkownicy, którzy przekazują dane w obrębie platformy Selleetools, w tym dane osobowe podmiotów trzecich, dla Administratora oraz innych Użytkowników, są również administratorami danych osobowych, których wiążą obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Rodzaje i zakres gromadzonych danych

 1. Dane osobowe Użytkowników
  • Dane identyfikacyjne, m.in. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane firmowe, adresy dostawy itd.;
  • Dane finansowe, takie jak numer konta bankowego i informacje związane z płatnościami.
 2. Dane osobowe kupujących z kont Użytkowników na zewnętrznych platformach e-commerce
  W celu efektywnego funkcjonowania naszej platformy, Administrator udostępnia możliwość integracji konta na Selleetools z kontami Użytkowników na zewnętrznych platformach e-commerce (np. Allegro, eBay, Etsy, Amazon, Baselinker). Dla tego celu Administrator może zbierać:
  • Dane dotyczące tych kont, takie jak informacje o produktach, zamówieniach, historii transakcji i innych danych związanych z działalnością handlową;
  • Dane identyfikacyjne, m.in. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane firmowe, adresy dostawy itd.
 3. Dane logowania i działalności
  • Dla celów bezpieczeństwa i analizy działalności na platformie Selleetools, Administrator gromadzi dane logowania, takie jak adresy IP, przeglądarki internetowe, daty i godziny logowań oraz aktywności na Selleetools;
  • Informacje o preferencjach i zachowaniach użytkownika na Selleetools, w celu dostosowania oferty do ich potrzeb.

4. Źródła pozyskiwanych danych

 1. Formularz rejestracyjny dostępny na Selleetools;
 2. Przekazanie bezpośrednie przez określoną osobę danych, w tym swoich danych osobowych oraz innych podmiotów;
 3. Pliki cookies i inne technologie zbierające dane, wykorzystywane przez Selleetools;
 4. Konta użytkowników na określonej platformie e-commerce, w tym dane ze złożonych zamówień na koncie.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w celu:

 1. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Selleetools oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na platformie Selleetools – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu umożliwienia w zakresie platformy Selletools wymiany danych osobowych pomiędzy Użytkownikami, w tym danych osobowych kupujących na platformach e-commerce – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami Użytkowników i osób trzeich – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, realizowanie żądań Użytkowników – na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 6. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej oraz innych treści marketingowych różnymi kanałami na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

6. Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności współpracownikom, dostawcom usług, w tym dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Selleetools. Administrator wymaga od tych dostawców przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych.
 2. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownikom, w celu umożliwienia handlowej współpracy. W przypadku udostępniania danych osobowych innym Użytkownikom, zobowiązani są oni do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Ponadto dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i zewnętrznym integracjom z platformami marketplace.

7. Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

8. Uprawnienia osób, których dane osobowe są zbierane

Użytkownik ma prawo:

 1. żądać od Administratora wglądu do danych Użytkownika, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany wyżej. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić m. in.  kontakt z Użytkownikiem, korzystanie z platformy Selleetools, realizację zamówień, rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Selleetools oraz innymi Użytkownikami i inne

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

 1. Dane Użytkowników będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 3. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

10. Pliki Cookies oraz podobne technologie

 1. Platforma Selleetools umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii. Narzędzia te wykorzystywane są zapamiętywania decyzji Użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników Selleetools, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 3. Zgoda na pliki cookies jest dobrowolna oraz dzieli się na zgodę na wszystkie albo niezbędne pliki cookies.
 4. Korzystanie z platformy Selleetools bez zmiany ustawień, tzn. z domyślnym akceptowaniem wszystkich plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Zgoda na pliki cookies jest dobrowolna oraz może być ograniczona do niezbędnych pliki cookies, poprzez klinięcie odpowiedniego przycisku na platformie Selleetools.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W celu tworzenia profili Użytkowników, które pomagają Administratorowi zrozumieć ich preferencje, zachowania oraz potrzeby, na platformie Selleetools stosowany jest proces analizy danych osobowych Użytkowników (zwane dalej: „Profilowanie”).
 2. Profilowanie może obejmować analizę historii oferowanych produktów Użytkowników, preferowanych kategorii produktów Użytkowników, aktywności na platformie oraz innych dostępnych danych.
 3. Profilowanie pozwala Administratorowi także poprawić działalność handlową, analizować trendy i dostosowywać platformę Selleetools w celu zapewnienia jak najlepszych doświadczeń.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu Profilowania wymaga zgody Użytkownika. Użytkownik ma prawo wyrazić lub odmówić zgody na Profilowanie, a także w dowolnym zarządzać zgodą, w tym cofnąć udzieloną zgodę.
 5. Profilowanie nie ma wpływu na prawa Użytkowników ani na ich dostęp do naszej platformy, jednakże brak zgody na Profilowanie może wpłynąć na spersonalizowane oferty i rekomendacje produktów.

12. Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi działania analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników oraz Użytkowników.
 2. Administrator podkreśla, że żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub przechowywania ich elektronicznie nie jest w pełni bezpieczna. Dlatego Administrator nie gwarantuje absolutnej ochrony danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

13. Zmiany Polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w związku z rozwojem naszej platformy lub zmianami w przepisach prawnych. Prosimy o regularne sprawdzanie tej Polityki w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 11.10 2023 r.