Privacy policy

Polityka prywatności

 1. Definicje Serwisu, Usługodawcy, Użytkownika oraz Ustaw znajdują się w Regulaminie Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest  ____________________
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawach o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. “Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.
 5. Dane osobowe są zbierane w przypadku:
  1. zakładania, aktualizowania profilu w Serwisie przez Użytkownika,
  2. dodawania informacji przez Użytkownika w ramach Serwisu,
  3. korzystania przez Użytkownika z Usług,
  4. interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 6. W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, niektóre Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.
 7. Użytkownik udostępniając dane osobowe osób trzecich zapewnia i gwarantuje, że posiada podstawy prawne dla takiego działania i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w przypadku ujawnienia, iż nie był on uprawniony do wykorzystania danych osobowych w ramach Serwisu lub w związku z korzystaniem z Usług.
 8. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, wewnętrznego komunikatora, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu:
  1. wsparcia i rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem Serwisu,
  2. prawidłowego świadczenia Usług,
  3. w sprawie egzekwowania postanowień Regulaminu i Regulaminu Usług.
 9. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:
  1. korzystania z Serwisu,
  2. realizowania Usług,
  3. kontaktowania się z Użytkownikami,
  4. rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
  5. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu i Regulaminu Usług,
  6. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej  (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 10. W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzanych stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z Usług.
 12. Dane są przechowywane w bazie danych na serwerach dedykowanych dla Administratora przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
  1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy i współpracownicy;
  2. podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane ze świadczeniem Usług dla Użytkowników, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 14. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 13, chyba, że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów; lub
  2. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 15. Usługodawca przekazując dane Użytkowników pracownikom lub współpracownikom zobowiąże ich do zachowania wymaganych przez prawo zabezpieczeń i procedur związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.
 16. Możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 17. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
 18. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 19. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
  2. prawo uzyskania kopii danych
  3. prawo do sprostowania
  4. prawo do usunięcia danych
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  8. prawo wycofania zgody
  9. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą:
  1. w formie pisemnej na adres: ____________________
  2. drogą e-mailową na adres: ___________________ 
 21. Kierując żądanie do Usługodawcy Użytkownik powinien uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik,
  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie dotyczy.
 22. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia.
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 24. Żądanie Użytkownika będzie realizowane nieodpłatnie, przy czym możliwe jest pobranie stosownej opłaty w przypadku:
  1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);
  2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych.
 25. W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu państwowego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.
 26. Dane osobowe Użytkownika przechowane będą przez okres posiadania przez niego profilu w Serwisie dla celów realizacji Usługi. Po usunięciu profilu Użytkownika w Serwisie dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach. Dane wskazane w zdaniu poprzedzającym  będą przechowywane przez okres 6 lat od usunięcia profilu Użytkownika w Serwisie dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.
 27. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.
 28. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 29. Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu.
 30. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkowniku zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 31. W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: ____________________
 32. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Serwisu. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne Local Storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
 33. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca zapewnia wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto identyfikuje Użytkowników, a to pozwala dostosowywać Serwis do potrzeb konkretnego Użytkownika.
  • Trwałe pliki cookie: …………….
  • Sesyjne pliki cookie: …………….
  • Zmienne Session Storage: …………….
  • Zmienne Local Storage: …………….
 34. Za pomocą poniższych plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca …………….
 35. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianie ustawień przeglądarek można znaleźć pod następującymi adresami:  
Scroll back to top