Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SELLEETOOLS

(dalej: „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu Internetowego należącego do Usługodawcy, podstawowych warunków korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Stron.
  2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Serwisu Internetowego jest SelleeTools. Nazwa Serwisu Internetowego, jego koncepcja, wygląd graficzny, znak towarowy oraz bazy danych są własnością SelleeTools i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.
  3. Do korzystania ze Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz odpowiednią przeglądarką stron www albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych parametrach.
  4. Z Serwisu Internetowego mogą korzystać Klienci będący:
   1. osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,dla których Usługi są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i realizacja Umowy o Świadczenie Usług posiada dla nich charakter zawodowy;
   2. spółkami prawa handlowego;
   3. osobami prawnymi;
   4. jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
  5. W przypadku przedsiębiorców, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy wskazać przedstawiciela lub reprezentanta.
  6. Serwis Internetowy nie jest przeznaczony dla Konsumentów ani osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Usługi nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niech działalnością gospodarczą i realizacja Umowy Prowadzenia Konta lub Umowy o Świadczenie Usług nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
  7. Klient może składać Zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  8. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie Serwisu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać na Trwałym nośniku.
 2. DEFINICJE I INTERPRETACJA
  1. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
   1. SelleeTools lub Usługodawca – Smartbuyers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy ***, **-** Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ***, REGON: ***, NIP: ***, o kapitale zakładowym w wysokości *** złotych;
   2. Cena – wynagrodzenie należne Klientowi od nabywcy w związku z wykonaniem Transakcji;
   3. Cennik – zestawienie przedstawiające wysokość Wynagrodzenia Usługodawcy za poszczególne Usługi udostępniany w Serwisie;
   4. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
   5. Klient – Użytkownik będący Vendorem lub Resellerem;
   6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. art. 221 Kodeksu cywilnego), a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
   7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 16 września 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
   8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy na temat Klienta umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach, wydanych Opiniach oraz innych informacji o Kliencie;
   9. Marketplace – platformy sprzedażowe Amazon, Allegro, Ebay, Etsy, Cdiscount oraz BaseLinker, Usługodawca może dodawać kolejne platformy w ramach świadczonych Usług;
   10.  Opłata – opłata serwisowa należna Usługodawcy od Klienta za świadczenie na rzecz Klienta funkcjonalności Serwisu, udostępnienia infrastruktury technicznej, w tym zawierania Transakcji, pobierana w formie prowizji od wartości Transakcji według cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
   11. PayPal – oznacza firmę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. i podmioty zależne lub stowarzyszone – operatora płatności;
   12. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu Internetowego SelleeTools;
   13. Produkty – wszelkie produkty oferowane przez Klientów w Marketplace przy wykorzystaniu usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
   14. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego SelleeTools;
   15. Reseller – Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego, będący nabywcą produktów od Vendorów;
   16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   17. Serwis lub Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem www.selleetools.com, za pośrednictwem którego Klient ma w szczególności możliwość założenia Konta i realizacji Usług;
   18. Strona lub Strony – SelleeTools lub Klient w zależności od kontekstu;
   19. Transakcja – dowolna umowa (w szczególności sprzedaży) zawierana przez Klienta z jakimkolwiek podmiotem trzecim przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę na Marketplace;
   20. Treści – wszelkie pochodzące od SelleeTools lub Użytkowników informacje, dane, treści, elementy, dokumenty, korespondencja, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;
   21. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
   22. Umowa Prowadzenia Konta – umowa o świadczenie usługi elektronicznej przez Usługodawcę polegająca na prowadzeniu Konta dla Klientów;
   23. Umowa Świadczenia Usług – umowa o świadczenie usługi elektronicznej przez Usługodawcę polegająca na świadczeniu innych Usług niż prowadzenie Konta;
   24. Usługi – usługi świadczone przez SelleeTools za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów, wskazane w pkt 3.1 Regulaminu;
   25. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
   26. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
   27. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
   28. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w szczególności Klient;
   29. Vendor – Użytkownik korzystający z serwisu, będący sprzedawcą (dostawcą) produktów;
   30. Zamówienie – składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zamówienie dotyczące świadczenia Usług.
  2. Tytuły punktów użyte w niniejszym Regulaminie zostały w nim zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.
  3. Słowa w liczbie mnogiej odnoszą się również do liczby pojedynczej i vice versa.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. SelleeTools świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną polegające na:
   1. prowadzeniu Konta na rzecz Klientów;
   2. udostępnienie narzędzi umożliwiających pełną integrację z Marketplace, szczegółowo wskazanych w pkt 3.2;
   3. umożliwieniu wprowadzenia przez Klientów na platformie udostępnianej przez Smartbuyers Treści, informacji o Produktach, informacji o Klientach;
   4. umożliwieniu sprzedaży Produktów na Marketplace;
   5. otrzymaniu dostępu do oferty Vendorów;
   6. umożliwieniu przeprowadzania Transakcji;
   7. optymalizacja i prowadzenie kont sprzedażowych na Marketplace;
   8. katalogowanie ofert;
   9. prowadzenie kampanii reklamowych (np. Amazon Ads, Google Ads).
  2. Podstawowe funkcjonalności narzędzi umożliwiających pełną integrację z Marketplace w Serwisie polegają na:
   1. Integracji Konta na platformie e-commerce ze stanami magazynowymi Klienta;
   2. Automatycznym zarządzania zamówieniami i wysyłkami towarów;
   3. Dodawaniu, edycji i eksporcie plików z danymi produktowymi;
   4. Automatycznym poprawianiu listingów ofert na platformie e-commerce;
   5. Auto-awizowaniu dostaw towarów do centr logistycznych Amazon’a dla sprzedawców w systemie Fulfilment by Amazon (FBA);
   6. Monitorowaniu wydajności (raporty, statystyki, analityka);
   7. Integracji Konta na Marketplace z systemem księgowym Klienta.
  3. Zamówienie można składać przez zarejestrowane Konto.
  4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację Konta. SelleeTools pobiera od Klientów opłaty w formie Opłat zgodnie z pkt 8 niniejszego Regulaminu oraz wynagrodzenie za inne Usługi.
  5. SelleeTools dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego.
  6. SelleeTools będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej Serwisu Internetowego.
  7. W ramach Serwisu SelleeTools nie umożliwia złożenia Zamówienia w inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności w ramach tej usługi nie jest możliwe zawarcie Umowy Świadczenia Usług ani Umowy Prowadzenia Konta w fizycznej obecności obu stron umowy.
 4. REJESTRACJA KONTA
  1. W celu umożliwienia świadczenia Usług przez Usługodawcę, każdy z Klientów zobowiązany jest założyć Konto.
  2. Zawarcie Umowy Prowadzenia Konta dla Klienta następuje poprzez rejestrację w Serwisie przez dedykowany formularz.
  3. W tym celu Użytkownik powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta.
  4. Zawarcie Umowy Prowadzenia Konta wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  5. Zawierając Umowę Prowadzenia Konta Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych. Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednocześnie oświadcza, że, Umowa Prowadzenia Konta i Umowa Świadczenia Usług (przy składaniu Zamówień) jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacja Umowy Prowadzenia Konta lub Umowy Świadczenia Usług posiada dla niego charakter zawodowy oraz że nie występuje jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani Ustawy o Prawach Konsumenta.
  6. Umowa Prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  7. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie www.selleetools.com.
  8. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
  9. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
  10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
  11. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
  12. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
  13. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
  14. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
  15. Użytkownik może rozwiązać Umowę Prowadzenia Konta poprzez zwrócenie się z prośbę do Usługodawcy, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: pomoc@selleetools.com z tematem „Usunięcie konta”. Usługodawca niezwłocznie usunie Konto pod warunkiem całkowitego rozliczenia się Klienta z Usługodawcą.
  16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu, w szczególności gdy Klient nienależycie współpracuje z kontrahentami (w tym zmienia warunki sprzedaży, bez uzasadnienia nie realizuje transakcji lub je odrzuca itp.). Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednakże w uzasadnionych przypadkach (według dyskrecjonalnej oceny Usługodawcy) przed wypowiedzeniem Umowy Prowadzenia Konta, Usługodawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do zaprzestania naruszeń lub do usunięcia skutków tych naruszeń. Po bezskutecznym upływie terminu do zaprzestania naruszeń lub do usunięcia skutków tych naruszeń, Usługodawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy Prowadzenia Konta.
  17. Klient może zostać poproszony o weryfikację podanych danych w przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do prawdziwości danych. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia Konta.
  18. Konto obejmuje także dane umożliwiające rozliczenie się z właściwymi urzędami skarbowymi (w szczególności oświadczenia dla celów podatkowych, numer NIP lub PESEL) oraz numer rachunku bankowego Klienta, na który zostanie przekazane Wynagrodzenie pomniejszone o Opłatę. Dane określone w niniejszym punkcie 4.18 Klient powinien podać najpóźniej przed realizacją pierwszej Transakcji.
  19. Jeden Klient może mieć wyłącznie jedno Konto. Niedozwolone jest utworzenie Konta wspólnego dla kilku Klientów (nie dotyczy to Konta prowadzonego dla spółek cywilnych). Konta powtarzające się będą usuwane.
 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług następuje poprzez złożenie Zamówienia.
  2. Klient zamawia Usługi poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie.
  3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu Zamówienia;
   2. jednostkowej lub łącznej ceny zamawianych Usług oraz wszelkich dodatkowych kosztów, jeśli występują (np. kosztów kampanii reklamowych) albo sposobu ustalenia tej ceny w oparciu o Cennik.
  4. Do chwili kliknięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany wybranej Usługi oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku „Zmień” i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi w Serwisie.
  5. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” widoczny w formularzu Zamówienia. SelleeTools potwierdza otrzymanie Zamówienia. W przypadku wybrania formy płatności przelewem tradycyjnym, SelleeTools wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić wynagrodzenie za Usługę.
  6. SelleeTools przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu płatności za Zamówienie, o czym powiadomi Klienta w osobnej wiadomości e-mail, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. Brak płatności w ciągu 5 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia oznacza anulowanie Zamówienia.
  7. SelleeTools przesyła Klientowi niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie również potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także załącznik w postaci niniejszego Regulaminu.
  8. Umowę Świadczenia Usług uważa się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia.
 6. OBOWIĄZKI KLIENTA
  1. Klient jest zobowiązany i zobowiązuje się przeprowadzać Transakcję z najwyższą profesjonalną starannością i zaangażowaniem.
  2. Klient zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą w ramach realizacji Usług.
  3. Ekspert odpowiedzialny jest za potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Transakcji w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości.
  4. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia danych osobowych swoich kontrahentów zgodnie z RODO. Usługodawca ma prawo kontroli przestrzegania postanowień RODO przez Klienta.
  5. Ekspert zobowiązany jest przestrzegania wszelkich regulaminów i innych regulacji prawnych: (i) obowiązujących na Marketplace, na którym prowadzi sprzedaż, (ii) dotyczących płatności PayPal oraz (iii) odnoszących się do Transakcji, w szczególności Ustawy o Prawach Konsumentów lub Kodeksu cywilnego.
  6. Klient zobowiązany jest do zapewnienia terminu zwrotów w ciągu 30 dni.
  7. Na Kliencie ciąży obowiązek wystawienia odpowiednich dokumentów fiskalnych związanych z wykonaniem Transakcji.
 7. PŁATNOŚCI
  1. W ramach Serwisu dla Klientów dostępne są następujące płatności:
   1. przelew tradycyjny dla rozliczeń między Usługodawcą a Klientami;
   2. szybkie płatności za pośrednictwem PayPal.
  2. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
  3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z tej formy płatności pokrywa Klient.
  4. W ramach Serwisu SelleeTools nie umożliwia dokonywania płatności w inny sposób niż wskazany w niniejszym punkcie.
 8. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca pobiera od Klientów Opłatę oraz inne opłaty za świadczone Usługi zgodnie z Cennikiem.
  2. Podstawą rozliczeń Stron odnoście Opłaty jest suma brutto zawartych i rozliczonych za pośrednictwem Serwisu Transakcji.
  3. Klient wyraża zgodę na potrącenie kwoty Opłaty z płatności Ceny uiszczanej przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu lub w Marketplace. Potrącenie dokonywane jest automatycznie z chwilą dokonania płatności Ceny przez Użytkownika przez operatora płatności. Pozostała kwota zostaje przez operatora płatności przekazana bezpośrednio na konto Klienta u operatora płatności a następnie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 4.18.
  4. Klient wraz z akceptacją Regulaminu akceptuje możliwość wystawiania i przesyłania przez Usługodawcę faktur (oraz faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Prowadzenia Konta zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, że nie złożył Zamówienia świadczenia Usług przez Usługobiorcę.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od daty rejestracji Konta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Prowadzenia Konta, Umowa Prowadzenia Konta jest uważana za niezawartą.
  4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Prowadzenia Konta z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże rozwiązanie Umowy nie może nastąpić wcześniej niż realizacja wszystkich świadczonych Usług (np. marketingowych).
  5. W przypadku Umów Świadczenia Usług, termin realizacji Usług oraz sposób rozwiązania Umowy określa Zamówienie. W przypadku braku postanowień w tej kwestii, stosuje się odpowiednio pkt 9.4.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za świadczone przez siebie Usługi, w szczególności zobowiązania wynikające z Umowy Prowadzenia Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za realizację Transakcji. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z Transakcji spoczywa na Klientach.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Treści zamieszczanych przez Użytkowników.
  3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, pandemie, zamieszki itp.).
  4. Usługodawca nie gwarantuje skuteczności sprzedażowej Klientowi ani odpowiada wobec Klienta za brak skuteczności sprzedażowej Serwisu.
  5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje Konto. W szczególności jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Usługodawcy, Użytkowników i wobec osób trzecich za informacje umieszczane w Koncie, za szkody wynikłe z korzystania z takich informacji.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za brak płatności przez jego kontrahentów.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozliczenia podatkowe i związane z ubezpieczeniami społecznymi z tytułu Transakcji, które ciążą wyłącznie na Kliencie.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw dotyczących ochrony danych osobowych przez Klienta. W przypadku powierzenia danych osobowych przez Klienta, odpowiedzialność Usługodawcy reguluje umowa powierzenia przetwarzania danych.
  9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej do wysokości Opłaty za daną Transakcję lub Zamówienie i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za braki płatności zarówno między Klientami, jak i między Klientami a podmiotami trzecimi.
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta regulaminów lub innych przepisów odnoszących się do Marketplace lub PayPal.
  12. W przypadku skierowania przez Użytkownika lub osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych lub publicznoprawnych przeciwko Usługodawcy związanych z Treściami lub działalnością Klienta w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności w związku z Transakcjami i płatnościami, Klient zobowiązuje się:
   1. zwolnić Usługodawcę z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, kosztów, grzywien lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia prawa lub dóbr osób trzecich,
   2. pokryć poniesione przez Usługodawcę koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
   3. pokryć koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z podniesieniem przez osobę trzecią lub podmiot władzy publicznej powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.
 11. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO SelleeTools oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  2. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z tych Usług przez SelleeTools, które wymagają podania danych osobowych.
  3. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania Umowy o Prowadzenie Konta. Brak podania danych osobowych do celu marketingu uniemożliwia przesyłanie Użytkownikom informacji o promocjach i ofertach Serwisu. Brak zgody nie wyklucza prawa Usługodawcy do publikowania reklam Usług swoich i podmiotów trzecich w Serwisie np. poprzez umieszczanie bannerów itp., tj. bez wykorzystania narzędzi marketingu bezpośredniego.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Koncie.
  5. Cele, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych oraz inne informacje wymagane przez RODO zostały określone w Polityce Prywatności.
  6. W przypadku świadczenia Usług, do których niezbędne jest przekazanie przez Klienta danych osobowych jego kontrahentów, Strony zawrą oddzielną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo określone w Polityce Prywatności..
  8. SelleeTools stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” przez Usługodawcę zostało opisane w Polityce Prywatności. .
  9. Korzystanie z Serwisu skutkuje akceptacją Polityki Prywatności na stronie https://selleetools.com/polityka-prywatnosci.
  10. Klient podając dane osobowe jednocześnie oświadcza, że podane przez nich dane osobowe są prawdziwe oraz są jego danymi.
 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Klient nie jest usatysfakcjonowany z realizacji Usługi.
  2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby SelleeTools we Wrocławiu, ul. _______________ lub pocztą elektroniczną na adres _______________, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Usługodawca sugeruje, aby reklamacja składana przez Klienta zawierała co najmniej następujące informacje: a) dane Klienta pozwalające na identyfikację; b) numer zamówienia; c) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, d) opcjonalnie Klient może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji lub skierować roszczenie wynikające z praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
  4. SelleeTools jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a SelleeTools jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  5. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
  6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Klienta do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  7. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z funkcjonowania Serwisu lub w przypadku, gdy jego prawa są naruszane (w szczególności prawa autorskie). Postanowienia punktów 12.1-12.6 stosuje się odpowiednio.
  8. Niniejszy pkt 12 nie dotyczy reklamacji związanych z płatnościami za pośrednictwem PayPal. W takim przypadku reklamacje należy składać w sposób właściwy dla PayPal.
 13. PRAWA AUTORSKIE
  1. Zamieszczając Treści w Serwisie (w szczególności zdjęcia Produktów), Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, w szczególności w sieci Internet na stronach www Usługodawcy oraz kanałach social media w portalach takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji Treści w Serwisie. Usunięcie Konta przez Klienta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
  2. Zamieszczając Treści w Serwisie (w szczególności logotyp), Klient oświadcza, że ma prawo dysponować taką Treścią i nie narusza praw osób trzecich.
  3. Użytkownik poprzez zamieszczenie Treści zapewnia, że jest on wyłącznym autorem Treści, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Treści oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
  4. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykorzystywania Treści we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Usługodawcy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Użytkownika wynagrodzenia. Usługodawca nie jest zobowiązany do rozpoczęcia korzystania z utworu w określonym terminie.
  5. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania Treści jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Usługodawcy nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru Treści.
  6. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Nie można bez zgody Usługodawcy wykorzystywać, kopiować, modyfikować Serwisu ani Treści ani jakichkolwiek utworów będących częścią Serwisu lub Treści.
  7. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc. Wszelkie takie treści będą usuwane przez Usługodawcę.
 14. ZMIANY REGULAMINU
  1. SelleeTools zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie usług przez Usługodawcę lub mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
   2.  konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
   4. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
   5. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   6. przeciwdziałanie nadużyciom;
   7. poprawa obsługi Klientów;
   8. zmiana procesu zawierania Transakcji za pośrednictwem Serwisu;
   9. zmiana sposobu dokonywania płatności lub operatora płatności, w szczególności poprzez udostępnienie Klientom nowych sposobów dokonywania płatności;
   10. zmiana warunków technicznych świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
   11. zmiana organizacyjna lub prawna w zakresie działania Serwisu lub Usługodawcy;
   12. zmiana Opłat, w tym wprowadzanie nowych promocji;
   13. zmiana Polityki Prywatności;
   14. inne ważne przyczyny, przy czym SelleeTools nie może zmieniać Regulaminu w taki sposób, że wprowadza zmiany naruszające istotę lub istotne elementy Umowy Prowadzenia Konta lub innych Usług świadczonych przez Usługodawcę.
  2. SelleeTools jest zobowiązany do powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie Internetowym na co najmniej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w pkt 14.2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
  4. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień pkt 14.3 Regulaminu.
  5. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z Serwisu. W szczególności Użytkownicy mogą złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Prowadzenia Konta.
  6. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Użytkowników, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy Prowadzenia Konta i świadczenia pozostałychUsług.
  2. Jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. Spory i zwrotu dotyczące płatności za pośrednictwem PayPal będą rozstrzygane na podstawie regulaminu PayPal zgodnie z procedurą określoną przez PayPal.
  4. Jeżeli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostanie wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wiążące pomiędzy Stronami, o ile w tej części są wystarczające do realizacji Zamówienia.
  5. Niniejszy Regulamin, w tym Umowa Prowadzenia Konta oraz świadczenie Usług przez SelleeTools podlegają prawu polskiemu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
  7. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie w dniu 01 października 2021 r.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

CENNIK OPŁAT SELLEETOOLS

 1. SelleeTools pobiera od Klientów Opłatę w wysokości ***% od wartości brutto Transakcji (Ceny), bez względu na to, czy Klient otrzymał środki, czy nie.
 2. SelleeTools może okresowo wprowadzać promocje (rabaty) na Opłatę w granicach od 1 do ***% wartości brutto Transakcji.
 3. Promocje mogą obejmować aktualnych lub nowych Klientów. O decyzji w sprawie wprowadzenia promocji SelleeTools może informować Użytkowników w Serwisie lub poszczególnych Klientów w drodze wiadomości prywatnej.
 4. SelleeTools może udzielić rabatów także poszczególnym Klientom według własnej, dyskrecjonalnej decyzji SelleeTools.
 5. Pozostałe Usługi płatne są według aktualnego cennika znajdującego się w Serwisie Internetowym po zalogowaniu.
Scroll back to top